پیچک ( منصور خورشیدی )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- از دانه به دانه می روید( منصور خورشیدی )
- نبض بی قرار تاریخ تن را( منصور خورشیدی )
- اندکی آسمان زیر باران ( منصور خورشیدی )
- طرح ساده‌ی یک گل( منصور خورشیدی )
- نبض آب ( منصور خورشیدی )
- کنار تنهایی : خیالم را آسان کنار تنهایی ام ( منصور خورشیدی )
- تاجریزی -2:بهار همیشه را( منصور خورشیدی )
- تاجریزی خاکستر -1به لمحه ای از شکوه می ما ند ( منصور خورشیدی )
- پشت باد های سرگردان( منصور خورشیدی )
- منشور عاشقانه‌ی علف با آب( منصور خورشیدی )
- کدام فصل سال التهاب شاخه ها( منصور خورشیدی )
- ترس روی آینه( منصور خورشیدی )
- سجاده روی ماه بینداز(4) ( منصور خورشیدی )
- سجاده روی ماه بینداز(3)( منصور خورشیدی )
- سجاده روی ماه بینداز(2)( منصور خورشیدی )
- سجاده روی ماه بینداز(1) ( منصور خورشیدی )
- پشت پرسه های مدام (رفتار ها ) ( منصور خورشیدی )
- به اعماق کودکی رفتم( منصور خورشیدی )
- حیرت از هزار زاویه ( منصور خورشیدی )
- لبخند نور در بال نیلوفر ( منصور خورشیدی )
- بهار کودکی آن سالهای دور ( منصور خورشیدی )
- وقتی ترس روی هوای مست مي‌رقصد( منصور خورشیدی )
- طعم ترانه ی تنهائی ( منصور خورشیدی )
- رسم ظریف دیدن در سرعت نگاه( منصور خورشیدی )
- دلم به اندازه ی دنیا است ( منصور خورشیدی )
- نصف النهار گیسو مشرقی ترین( منصور خورشیدی )
- در پیچ و تاب آب جهان کودکی اَم ( منصور خورشیدی )
- شکل پرواز شد آواز میان لب های تو( منصور خورشیدی )
- هوشیاری سپیده دمان( منصور خورشیدی )
- ضریب نفس ها میان دو نگاه ( منصور خورشیدی )
- آغوش نیلوفران، باز( منصور خورشیدی )
- نیلوفران فرزانه درحوالی خنده ( منصور خورشیدی )
- تنگ حوصلگیِ خاک ( منصور خورشیدی )
- عادت فصل ها اتفاقی است ( منصور خورشیدی )
- تا حسرت دیدار در چشم های بیدار( منصور خورشیدی )
- هیاهوی کبوتران( منصور خورشیدی )
- طلسم سپیده دم ( منصور خورشیدی )
- جنبش هر شاخی( منصور خورشیدی )
- سایه به سایه مصیبت معصوم( منصور خورشیدی )
- جهان روی کدام انگشت ( منصور خورشیدی )
- طرح ساده‌ی یک گل( منصور خورشیدی )
- اینک که طی مسافت می کنی( منصور خورشیدی )
- صدای ساده ی سنگ ( منصور خورشیدی )
- راهی که پرنده ها در فضا باز می کنند( منصور خورشیدی )
- صنوبران صدا با سپیده دم آه ( منصور خورشیدی )
- کمانه های سرخ :تن به پهلوی من می زد( منصور خورشیدی )
- آهسته آسمان را ( منصور خورشیدی )
- رقص سمندر روی خاکستر ( منصور خورشیدی )
- تا پَرده از هوا بگیری( منصور خورشیدی )
- در چشم تو هزار چشمه ی خورشید( منصور خورشیدی )
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد