تبلیغات اینترنتیclose
کارکرد کلمه در شکل گیری شعر : منصور خورشیدی
پیچک ( منصور خورشیدی )
شعر و ادب پارسی
امتياز : | نظر شما : | لينك ثابتکارکرد کلمه در شکل گیری شعر
منصور خورشیدی


موسیقی کلام و بُرد نیرومند استعاره ، مجاز و ایهام تناسب ریشه در اصالت زبانی این گروه از شاعران دارد . فرایند ذهنی و عینی در جهان اطراف شاعران  با  تصویر تکوین پیدا می کند و در انتقال معنا نقش اساسی دارد . درک این همه تقارب و تضارب  میان دو واقعیت از دو جای متفاوت را تصویر واقعی و گاه ورای واقعیت در ذهن و زبان شاعران این نوع از هنر زبانی رقم می زند .

شناخت طبیعت کلمه زمینه بروز خلاقیت های شاعرانه را برای سرودن یک قطعه شعر فراهم می کند . 

آن چه موجب می شود تا شاعر به راز و رمز اشیا که به وسیله ی کلمه نام گذاری می شود دست پیدا کند درک درست کارکردهای کلامی در سرشت شاعران است . 

تحول بیرونی که از راه تجربه در طبیعت اشیا برای شاعر ایجاد می شود موجب می گردد تا به تحول درونی " سهم پنهان زندگی " برسد . و زمینه ی استعلائی تفکر را فراهم نماید تا مجذوب شود وبتواند جذب کند . آن گاه خیال را چون پرنده ای در آسمان شعر رها کند تا به شکار هر آن چه برابر چشم قرار دارد یا با تفکر نیرومند خود امورنامرئی را که در گستره ی پهناور خیال دور می زند به نفع شعر مصادره کند . 

اجرای خوب یک شعر در کارکرد تکنیکی کلمه نشان داده می شود و با فرم نمود و بود خود را بروز می دهد  در این حالت بازی های زبانی برای خلق محتوا شاعر را از کشف و شهود دور می کند و تاثیری روی ذهن مخاطب حرفه ای شعر ندارد . به همین دلیل است که تکرار در ذهن و زبان شاعران شعر دیگر و شعر حجم دیده نمی شود و از بازی های زبانی دور ماندند چرا که زبان را عامل تحول و تعیین کننده برای شعر به حساب می آورند . 

در اجرای مضمون های عاشقانه و عارفانه در برخی از شاعران این گروه نیز بر اساس بنیان های زیباشناسانه و درک شاعر از طبیعت زبان که می تواند همه جنبه ها و عبارت ها و حتا شطح عارفانه را در درون خود جای دهد به صورت تصویر های واقعی و گاه فرای واقعیت های موجود بیان کند . 

معناي آشکار و نهان گاهي در پشت يك تصوير نهفته است كه درتلمیح ، نماد و گاه اسطوره حضور خود را بيش تر نشان مي دهد . نمودار مادي واقعيت ها در ادبیات داستانی از راه تجزيه به عناصر كوچك تر در شعر راه پیدا می کند . تغيير در شمار عناصر كلامي موجب تغيير در محتواي شعر مي شود که زمینه ی درک آن را برای مخاطب اندکی آسان تر نشان می دهد .

 اين ضرورت را فضا سازي در شعر قوت و قدرت مي بخشد  تا زمينه ي بروز خلاقيت ها فراهم شود . تكوين فرم نيز شعررا در برابر واقعيت هاي موجود در مكان جديدتري مستقر مي سازد . و راه را براي درك درست از کارکرد کلمه در شعر باز مي گذارد .  

 
امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت