تبلیغات اینترنتیclose
خوانش شعر منصور خورشیدی فرزاد میر احمدی
پیچک ( منصور خورشیدی )
شعر و ادب پارسی
امتياز : | نظر شما : | لينك ثابت 

خوانش شعر منصور خورشیدی 

فرزاد میر احمدی 

 

" خوانش ساختگرایانه "

 

" ازروایت بال های پرنده

آرایش ناهموار در هوا

روی بریدگی بازو

خلاصه می شود

وسط بسیار سیاره ها

که پرت افتاده اند

آن گوشه ی جهان

آنگاه هجوم هواها

از ظلمت همبشه

کنار صورت درهم

ورق می خورد

وقتی طول سکوت

از صدا پر می شود " 

 

۱ – "  ازروایت بال های پرنده " :کسی که شاید مولف ، اول شخص وسوم شخص غایبی که جایش را با اول شخص راوی در سیالیتی نرم جابجا می کند واین گونه روایت می کند ، روایتی نه از جنس روایت معمول ، «تو» ی مخاطب ملموس وجود ندارد تا برایش باز گو کند،گزاره ی محض هم نیست تعلیق مابین روایتی مفروض از ذهنیتی معتاد به راوی« من» درشعر در کنار آن« من »بی مخاطب« تو»ی معمول .

از این جا . مدتی است شعر شروع شده ، صغری کبری به چیدمان نیامده تا عین محض روایت غالب باشد برای مخاطب تا به حوزه ی محصول در آید .

شعر محصول. شعری که مخاطب کاملن ساده به نیت مولف دست می یابد وعملن مصرف کننده محصولی است که مولف با تمام‌ کمیت وکیفیت فرم‌ ومعنا ارایه می دهد. این شعر یک طرف مولف آگاه ی است که می خواهد ذهنیت غالب خود را به مخاطب منتقل نماید وهیچگونه فضای تاویل وچند صدایی را فراهم نمی سازد « غالب شعر ریالیسم اجتماعی »

 شعر فرایند ، شعری است که مخاطب در پازلی از معنا وفرم به کولاژ یا بازسازی از منظر خویش که شاید کاملن برخلاف نیت مولف باشد دست یابد این جاست که مخاطب فعال ، درگیر ودچار چالش می گردد، چه از لحاظ چیدمان پازل در گستره ی نوع برداشت از همنشینی وجانشینی معنا در قواره ی ترکیب وبند ،چه در حوزه ی فرم ، این شعر شعرفرایند است . 

بال های پرنده ملموس است واتفاق خاصی در گسترش تخیل با بهره گیری از بازی وآرایه نیفتاده اما روایت بال پرنده با مضاف« از» که پیشتر گفتم دال مدلول را به تاویل تخیل وامی دارد.

 ۲ – "  آرایش ناهموار هوا" : آرایش از جنس هوا نیست تنافر واژگان ،تنافر حس ها نوعی آشنا کردن ناآشناها را به حوزه ی مدلول های لیز و پولیفونی نه از منظر معنا از منظر خیال واتساع ذهن گسترش می دهد ، واج " ه"  درهموار وهوا واج آرایی زیبایی است اما تناقض در کنار تنافرزیباترش می کند .هوای هموار مابه ازا ندارد آرایش هوای هموار نوعی راست آزمایی خیال است در شرط خیال و با بند اول که پرنده وبال است منطق معنایی را ادامه می دهد .

3 – " روی بریدگی بازو" . این بند به ظاهر ساده وبسامان ازمنظر واژ گان است اما ازدحام شعر دراین جا آغاز می شود . پرنده ای که بال ندارد وبازو دارد یا مولفی که پیشتر گفتیم در خیال پرواز زخمی گشته از باز که هواست و آسمان ورهایی . 

 ۴ – " خلاصه می شود ، وسط بسیار سیاره ها " این خود واگشتگی این حیران این پروازدو حوزه خوانش را می طلبد آویختگی وحیرانی در این نابسامان زیست بوم انسان ، وبه تعبیر دیگرگونه " مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک "  این دال ترکیب های حادث ، مدلول های فراوانی را به ایجاد حوزه ی تداعی آزاد معانی می آورند البته کارمن لایه برداری درراستای نیت مولف نبست . راه های خواندن متن ملاک خوانشم است . 

۵ – "که پرت افتاده اند ، آن گوشه جهان" . دوباره نقش «آن » مضا ف ظاهر می شود ولی نوع نشانه در راستای برجسته سازی زیبایی های فر م ومعنا آشکارتر می گردد این از پنجم . همسایه ی ازاول است از نوع شعر. 

6 – " آنگاه هجوم هواها " : هجوم هوا که باد است و باد افزار می خواهد پرنده را بال شکسته کرده درنگاه معمول اما بادی که در حوادث زندگی به من اهل پرواز هجوم می آورد درد سهمگینی است بماند بازی واج " ه "

۷ – " از ظلمت همیشه ": ظلمت همیشگی صفت وموصوفی است کامل . ظلمت همیشه رفتار غریب است با واژگان که می شود ترکیب شعری ، نبود "گی" کلی اتفاق را ساخته است که در زبان غلت خورده مثلن آسمان آبی بشود آسمان آب این جا تنها دوز بازی گرامی کرده ایم ورفتار غریب مان ازنوع شعر نیست اما ظلمت همیشه . می شود ظلمت ، همیشه یا ظلمت همیشه وارد گستره ی اضافات شدن در عین صفت بودن ، که با هجوم هوا که به نمادهای مکرر دچار شده و استعارات ازنوع دیگری است . این جا نماد جای خودش را درزبان با پهلو گرفتن در چند معنایی یافته است .

 ۸ – " کنار صورت درهم‌ ، ورق می خورد " : اگر بیایم صورت را مجازا صورت آدمی وصورت آسمان ببینیم و ورق خوردن را به نگاه راوی بعد دار ببینیم اشکال نامنظم ارتباط برجسته می شود ، چه چیزی ورق می خورد ، بخت های برگشته  و بال های زخمی و... 

9 -  " وقتی طول سکوت  ، از صدا پر می شود " : این پاردوکسیکال استاتیک ، عین دینامیک بودن شعر است تضادی در جیب تنافر در کنار بار زیبایی شناسانه ریخت واژگان. به اضافه معنایی که کانون شعر را در تراکم به پراکندگی هر بند می رساند .

 
امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت